Cogo Collect

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden App

In deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar in dit document wordt verwezen) (de “Voorwaarden”) wordt u op de hoogte gesteld over de voorwaarden waaronder u als gast of geregistreerde gebruiker gebruik kunt maken van onze app Cogo Collect (de “App”). Gebruik van onze app omvat de toegang tot en het browsen op de app en de registratie ervan.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze App gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze App. Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden te downloaden en/of af te drukken voor toekomstig gebruik. U accepteert dat u met het gebruik van deze App de voorwaarden, bepalingen en disclaimers in dit document hebt gelezen en deze accepteert. Verder accepteert u dat alle gevolgen van uw gebruik van de App uw eigen verantwoordelijkheid zijn en dat u op geen enkele wijze in recht zal optreden tegen Baas geo-informatie of personen verbonden aan de App.

Door gebruik te maken van onze App, bevestigt u dat u deze Voorwaarden accepteert en ermee instemt dat u zich aan deze Voorwaarden houdt.

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u onze App niet gebruiken.

Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Wij raden u aan om van tijd tot tijd deze pagina opnieuw te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn voor u.

Wijzigingen in onze App

We kunnen onze App van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van onze App op elk moment verouderd kan zijn en dat we niet verplicht zijn om deze bij te werken en/of accuraat te houden.

Wij garanderen niet dat onze App, of de inhoud ervan, vrij zal zijn van fouten of omissies.

Toegang tot onze App

Onze App is gratis beschikbaar voor persoonlijk gebruik. Deze gratis diensten worden mogelijk gemaakt door het feit dat sommige gebruikers upgraden naar een van onze betaalde diensten.

Voor persoonlijk gebruik, garanderen wij niet dat onze App, of de inhoud ervan, altijd zonder onderbrekingen beschikbaar zal zijn. Toegang tot onze App is toegestaan op tijdelijke basis. We kunnen onze App zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, beëindigen of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien onze App om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle voorzieningen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze App.

U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze App via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze Voorwaarden en andere voorwaarden die van toepassing zijn en dat zij zich hieraan houden.

Uw account en wachtwoord

Wanneer u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie hebt gekozen of ontvangen als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen. U mag het niet bekendmaken aan derden.

Wij hebben het recht om uw account te allen tijde te blokkeren als wij rederlijkerwijs van mening zijn dat u niet heeft voldaan aan één van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via info@cogocollect.com

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze App en in het materiaal dat erop is gepubliceerd. Deze werken worden wereldwijd beschermd door wetten en verdragen op het gebied van auteursrecht. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag niet proberen om de App of enig digitaal materiaal dat u op enige wijze via de App hebt gedownload te wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde medewerkers) als de makers van de inhoud van onze App moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze App voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie te verkrijgen van ons of onze licentiegevers.

Als u een deel van onze App downloadt in strijd met deze Voorwaarden, zal uw recht om onze App te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt terugsturen of vernietigen.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt die voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of bedrieglijke voorstelling, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Nederlandse wet.

Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij alle bepalingen, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze App of de inhoud ervan, expliciet of impliciet, uit.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor verlies of schade, hetzij contractueel, door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

het gebruik van onze App, of onmogelijkheid om deze te gebruiken; of het gebruik van de App of afhankelijkheid van de inhoud die in de App getoond wordt. Houd er rekening mee dat wij onze App alleen voor thuis- en privégebruik aanbieden. U gaat ermee akkoord onze App niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij hebben geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies van winst, zakelijke verliezen, bedrijfsstagnatie of verlies van zakelijke mogelijkheden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, distributed-denial-of-service-aanval (DDos) of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw telefoon of mobiele apparaat, programma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze App of het downloaden van inhoud op onze App of op een website die eraan is gekoppeld.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar in onze App wordt gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van deze gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Bugs

Wij garanderen niet dat onze App veilig is of vrij van fouten of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze App. U moet uw eigen virusbeschermingssoftware gebruiken.

U mag onze App niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, in te voeren. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze App, de server waarop onze App is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze App. U mag onze App niet aanvallen via een denial-of-service-aanval (DoS) of een distributed-denial-of-service-aanval (DDoS). Wij zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om onze App te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

Waar onze App links naar websites en middelen van derden bevat, worden deze links alleen ter informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of middelen en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites, niet voor de gevolgen van acties die door een persoon of personen worden ondernomen naar aanleiding van het gebruik van deze links of middelen.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden, het onderwerp van de Voorwaarden en de totstandkoming ervan is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst/voorwaarden.

Merken

Cogo is een Nederlands merk van Baas geo-informatie.

Neem contact met ons op

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar info@cogocollect.com

Bedankt voor het gebruik van onze App.

Cogo Collect

Cogo Collect is een Nederlands bedrijf dat zich volledig richt op de toepassing van GIS voor zowel overheden als bedrijven.

Neem contact met ons op